희랍어 주 기도문
(希臘語 主祈禱文)

top  
0

 


         주 기도문 The Lord's  Prayer   

                       5

      희랍어 원문(希臘語原文)

         The Greek Lord's Prayer       

 

     Πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ,

     αγιασθητω το  ονομα σου,

     ελθετω η βασιλεια σου,

     γενηθητω το θελημα σου,

     ωσ εν ουρανω και επι γησ.

 

    Τον αρτον ημων τον επιουσιον

     δοσ ημιν σημερον.

     και αφεσ ημιν τα οφειληματα

     ημων,

     ωσ και ημεισ αφηκαμεν τοισ

     οφειλεταισ ημων.

     και μη εισενεγκησ ημασ εισ

     πειρασμον,

     αλλα ρυσαι ημασ απο του

     πονηρου.

 

     οτι σου εστιν η βασιλεια

     και η δυναμισ και η δοξα

     εισ τουσ αιωνασ. αμην.

 

               법 문 (法門) 

       The Gate of Dharma Preaching

 

 

           영적 투쟁(靈的 鬪爭)

 

    주님과 함께 살면서 그분에게서

    강한 힘을 받아 굳세게 되십시오.

 

    속임수를 쓰는 악마(惡魔)에

    대항(對抗)할 수 있도록

    하느님께서 주시는 무기(武器)로

    완전 무장(完全武裝)을 하십시오.

 

    우리가

    대항(對抗)하여 싸워야 할 원수(怨讐)들은

    인간(人間)이 아니라

    권세(權勢)와 세력(勢力)의 악신(惡神)들과

    암흑 세계(暗黑世界)의 지배자(支配者)들과

    하늘의 악령(惡靈)들입니다.

 

    그러므로

    지금

    하느님의 무기(武器)로

    완전 무장(完全武裝)을 하십시오.

 

    그래야

    악(惡)한 무리가 공격(攻擊)해 올 때에

    그들을 대항(對抗)하여

    원수(怨讐)를 완전(完全)히 무찌르고

    승리(勝理)를 거둘 수 있을 것입니다.

 

    그러므로

    굳건히 서서

    진리(眞理)로 허리를 동이고

    정의(正義)로 가슴에 무장(武裝)을 하고

    발에는 평화(平和)의 복음(福音)을

    갖추어 신고

    손에는 언제나 믿음의 방패(防牌)를

    잡고 있어야 합니다.

 

    그 방패(防牌)로

    악마(惡魔)가 쏘는 불화살을 막아

    꺼 버릴 수 있을 것입니다.

    구원(救援)의 투구를 받아쓰고

    성령(聖靈)의 칼을 받아 쥐십시오.

 

    또한

    언제나 기도(祈禱)하며

    하느님의 도우심을 청(請)하십시오.

 

    모든 경우(境遇)에

    성령(聖靈)의 도우심을 받아

    기도(祈禱)하십시오.

 

    늘 깨어서

    꾸준히 기도(祈禱)하며

    성도(聖徒)들을 위해 간구(懇求)하십시오.

 

                               에페소 6 :10 - 18

 

      The Armor of GOD

 

    Finally, be strong in the Lord

    and in His Mighty Power.

 

    Put on the full armor of GOD

    so that you can take your stand against

    the devil's schemes.

 

    For our struggle is not against

    flesh and blood, but against the rulers,

    against the authorities,

    against the powers of this dark world

    and against the spiritual forces of evil

    in the heavenly realms.

 

    Therefore put on the full armor of GOD,

    so that when the day of evil comes,

    you may be able to stand your ground,

    and after you have done everything,

    to stand.

 

    Stand firm then, with the belt of the truth

    buckled around your waist,

    with the breastplate of righteousness

    in place, and with your feet fitted

    with the readiness that comes from the

    Gospel of peace.

 

    In addition to all this,

    take up the shield of faith,

    with which you can extinguish all the

    flaming arrows of the evil one.

 

    Take the helmet of salvation

    and the sword of the Spirit,

    which is the Word of GOD.

 

    And pray in the Spirit on all occasions

    with all kinds of prayers and requests.

    With this in mind, be alert and always

    keep on praying for all the saints.

 

               Ephesians 6 : 10 - 18

 

 

     악(惡)에서 구(求)하소서.

  

     이 의미(意味)도

     아래 게송(偈頌)과 같은 것이다.

 

 

   불교(佛敎)의

 

      제불통계게(諸佛通戒偈) 

 

      諸惡莫作  衆善奉行

      제악막작  중선봉행

 

      自淨其意  是諸佛敎

      자정기의  시제불교

 

    "모든 악(惡)을 짓지 말고 

     온갖 선(衆善)을 받들어 행(行)하며 

     스스로  그 마음(意)을 깨끗이 함이니

     이는 모든 부처님들(諸佛)의

     가르침이니라." 

 

 

     이는 석가 부처님(釋迦佛)까지

     과거 칠불(過去七佛)의

     공통(共通)되는 가르침이므로

    '칠불 통계게(七佛 通戒偈)'라고 한다.

 

    註 : 석가 부처님(釋迦佛)을 포함한

           과거 칠불(過去七佛)의 명호(名號)는

           백화도량(白華道場) 홈피에 수록(收錄)된

          '신불경(神佛經)' 제 1장(章)

          '수기(授記)와 법통(法統)' 참고(參考). 

 

 

     즉 진리(眞理)에 속(屬)한

     모든 부처님들(諸佛)의 한결같은

     가르침이다.

 

     마음이 깨끗하게 되었을 때

     법신불(法身佛) 하느님이

     그 마음 속에 발현(發現)하게 된다. 

 

 

     나라와 권능(權能)과 영광(榮光)이

     아버지께 영원(永遠)히 있나이다.

                                             아멘.

 

     οτι σου εστιν η βασιλεια  

     και η δυναμισ και η δοξα

     εισ τουσ αιωνασ.

                                αμην.

 

    이 문장(文章)은

     희랍어 원문(希臘語 原文)에

     첨가(添加)된 경우(境遇)도 있고

     첨가(添加)되지 않은 경우(境遇)도 있다.

 

     직역(直譯)하면

 

    '당신(當身)께

     나라(王國 η βασιλεια)

     권능(權能 η δυναμισ)과

     영광(榮光 η δοξα)이

     영원(永遠 εισ τουσ αιωνασ)히 

     있기 때문입니다'

 

     라는 뜻이 된다.

 

     이는 천주교(天主敎)의

     영광송(榮光頌)에 해당(該當)한다.

 

          영광송(榮光頌 The Glory Be)

 

     영광(榮光)이

     성부(聖父)와 성자(聖子)와 성령(聖靈)께

     처음과 같이

     이제와 항상(恒常) 영원(永遠)히

                                           아멘.

     

     

             The Glory Be                             

 

           Glory be to the Father,

           to the Son, to the Holy Spirit,

           As it was in the beginning,

           is now, and will be forever.

                                       Amen.

                 

     

     '나라(The Kingdom)'는

      단수형(單數形)으로

      희랍어(希臘語)

     η βασιλεια he- basileia 의

      번역(飜譯)이다.

    

      나라(The Kingdom)는

      곧 삼계 윤회(三界輪廻)를 벗어난

      하느님 자신의 왕국(王國)을 뜻한다.

 

    불교(佛敎)에서 말하는

      진리(眞理)의 세계(世界)

      곧 '법계(法界 Dharmadhatu)'를

      의미(意味)한다.

 

      불교(佛敎)에서

      이에 부합(符合)하는 나라는

 

      서방(西方)

      아미타불(阿彌陀佛 Amitabha,

                     Amitayus Buddha)의

      극락정토(極樂淨土)와

 

      동방(東方)

      약사여래(藥師如來

           Bhaisajyaguru-vaidurya Buddha)의

      정유리 세계(淨琉璃世界),

 

      중앙(中央)

      비로자나불(毘盧遮那佛 Vairocana Buddha)의

      연화장 세계(蓮華藏世界, 華藏世界)

    

     등등(等等)으로,

      불국토(佛國土)에 해당(該當)한다.

 

    註 : 신라시대(新羅時代) 세워진

           불국사(佛國寺)는

          '부처님 나라의 절'이란 뜻으로

           이와 같은 불국토(佛國土)를 상징(象徵)하는

           이름이다. 

 

      나라(η βσιλεια)는

      법신불(法身佛) 하느님의 나라

      곧 창조주(創造主) 하느님의 나라로,

 

      우주 만유(宇宙萬有)에 편재(遍在)하는

      피조물(被造物) 너머의 세계(世界)이다.

 

      권능(權能)은 희랍어(希臘語)

     η δυναμισ  he-dyunamis 의

      번역어(飜譯語)이다.

 

      권능(權能 Power),힘(Strength),

      능력(能力 Ability) 등의 뜻이다.

 

      우주 만물(宇宙萬物)을

      창조(創造)하신

      창조주(創造主) 하느님의

      전지 전능(全知全能)하신

      능력(能力 Ability)과

      영원(永遠)하신 힘(Strength)을 뜻한다.

 

      피조물(被造物)을 창조(創造)하신

      권능(權能 Power)이요,

 

      피조물(被造物)을 유지(維持)하시는

      권능(權能 Power)이요,

 

      피조물(被造物)을 소멸(消滅)하시는

      권능(權能 Power)이다.

 

      인간(人間)을 포함(包含)한

      모든 피조물(被造物)들은

 

      창조주(創造主) 하느님의

      전능(全能)하신 힘과 능력(能力)에

      항상 감사(感謝)하고 찬미(讚美)하며,

      모든 공덕(功德)을 돌려야 한다.

 

   이를 불교(佛敎)에서는

      회향(廻向 skt. Parinamana)이라 한다.

 

      내가 지은 공덕(功德)을 통(通)해 

      법신불(法身佛) 하느님께

      영광(榮光)을 돌리고,

 

      사람들과

      그 공덕(功德)의 향기(香氣)를

      나눔을 뜻한다.

 

      주 기도문(主祈禱文) 의

      이 문장(文章)은

 

      법신불(法身佛) 하느님,

      창조주(創造主) 하느님께

      회향(廻向 skt. Parinamana)하는

      문장(文章),

      회향문(廻向文)이라 하겠다.

 

 

      영광(榮光)은 희랍어(希臘語) 

     η δοξα he-doksa 의

      번역어(飜譯語)이다.

 

      영광(榮光 Glory),

      장엄(莊嚴 Splendor), 

      찬미(讚美 Praise)

      등(等)의 뜻이 있다. 

 

      창조(創造)된

      피조물(被造物)의 세계(世界)가

      허상(虛象)이라면

      창조주(創造主) 하느님의 세계(世界)는

      영원(永遠)한 실상(實相

                skt. Tattvasya Laksanam)이다.

 

      따라서 영원(永遠)히

      찬미(讚美)와 흠숭(欽崇)을

      받으시는 것이 마땅하다.

 

    εισ τουσ αιωνασ

    eis tous aiounas 는

 

    '영원(永遠)히'라는 뜻이다.

 

     우주(宇宙)가 창조(創造)되고

     우주(宇宙)가 유지(維持)되고

     우주(宇宙)가 파괴(破壞)되고

     우주(宇宙)가 소멸(消滅)되더라도

 

     창조주(創造主) 하느님은

     영원(永遠)히 εισ τουσ αιωνασ

    존재(存在)하신다.

 

     이를 불교(佛敎)에서는

    '상주(常住 skt. Nitya)'

    '영원(永遠)히 존속(存續)함'이라 한다.

 

     법신불(法身佛) 하느님은

     우주 만물(宇宙萬物)의

     성(成 창조), 주(住 유지),

     괴(壞 파괴), 공(空 소멸)에 관계없이

 

    註 : 불교(佛敎)의

          성(成) 주(住) 괴(壞) 공(空)은

 

          우주(宇宙)가 창조(創造)되고

          유지(維持)되고

          파괴(破壞)되고 소멸(消滅)되는

          네 과정(過程)을 뜻하는데

 

          성겁(成劫) 주겁(住劫) 괴겁(壞劫) 공겁(空劫)

          이라하여, 사겁(四劫 Four Kalpas)이라 한다.

 

     이를 초월(超越 Beyond)하여

     영원(永遠)히 존재(存在)하시는,

     영원(永遠)히 상주(常住 skt. Nitya)하시는

 

     인간(人間) 너머의 존재(存在)이시다.

 

     따라서 모든 공덕(功德)을

     회향(廻向 skt. Parinamana)하는

     이 회향문(廻向文)은

     참으로 의미 심장(意味深長)하다 하겠다.

 

 

          아멘.

          Amen.

          αμην.

 

    아멘  αμην amen 은

 

   '진실로(truly), 정말로(indeed)'

   '그렇게 되어 주소서.(So be it.)'

    등의 뜻이 있다.

 

    기도(祈禱)가 진실로 이루어지게 됨을

    기원(祈願)하며 완결(完結)하는 말씀이다.

 

 

       주 기도문(主祈禱文)을 바칠 때

 

     주 기도문(主祈禱文)은

     마지막 회향문(廻向文)까지 합하면

     세 부분으로 구성(構成)되어 있다.

 

     마지막 글을 빼면

     전반부(前半部)와 후반부(前半部)의

     두 부분(部分)으로 이루어진다.

 

     현재 천주교(天主敎)에서는

     두 부분(部分)을 합쳐

     주기도문(主祈禱文)을 바친다.

 

     회향문(廻向文)에 해당하는 내용이

     영광송(榮光頌)에 들어있기 때문이다.

 

     이 회향문(廻向文)까지

     함께 바치는 것이 권장(勸奬)된다.

 

     주 기도문(主祈禱文)은

     뜻을 깊이 새기면서 정성(精誠)을 다해

     1번, 5번, 10번, 33번...

     반복(反復)해 바치는 것이 좋다.

 

     주 기도문(主祈禱文)은

     항마(降魔)의 능력(能力)이 탁월(卓越)한,

     힘있는(Powerful) 기도(祈禱 Prayer)이다. 

     회향문(廻向文)까지 합(合)한 
     주 기도문(主祈禱文)은

                   The Lord's Prayer

                                     다음과 같다.

 

 

                                                  

       주 기도문(主祈禱文)

          The Lord's Prayer 

 

               하늘에 계신 우리 아버지,

           아버지의 이름이 거룩히 빛나시며

               아버지의 나라가 오시며

 

           아버지의 뜻이 하늘에서와 같이

               땅에서도 이루어지소서!

 

                           

 

                   오늘 저희에게

        일용(日用)할 양식(糧食)을 주시고

 

                저희에게 잘못한 이를

              저희가 용서(容恕)하오니

           저희 죄(罪)를 용서(容恕)하시고

 

     저희를 유혹(誘惑)에 빠지지 않게 하시고

               악(惡)에서 구(求)하소서.

 

                            

 

       나라와 권능(權能)과 영광(榮光)이

        아버지께 영원(永遠)히 있나이다.

 

                          아멘.

 

                    2007. 2. 5. 月

 

             太白山  般若  白華道場 

 

                        白安佛