top  
0

 

희랍어 주 기도문
(希臘語 主祈禱文)

 


            주 기도문 The Lord's  Prayer     

                        4

       희랍어 원문(希臘語原文)

          The Greek Lord's Prayer       

 

     Πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ,

     αγιασθητω το  ονομα σου,

     ελθετω η βασιλεια σου,

     γενηθητω το θελημα σου,

     ωσ εν ουρανω και επι γησ.

 

    Τον αρτον ημων τον επιουσιον

     δοσ ημιν σημερον.

     και αφεσ ημιν τα οφειληματα

     ημων,

     ωσ και ημεισ αφηκαμεν τοισ

     οφειλεταισ ημων.

     και μη εισενεγκησ ημασ εισ

     πειρασμον,

     αλλα ρυσαι ημασ απο του

     πονηρου.

 

     οτι σου εστιν η βασιλεια

     και η δυναμισ και η δοξα

     εισ τουσ αιωνασ. αμην.

     
               
 
법 문 (法門) 

         The Gate of Dharma Preaching

 

     저희를 유혹(誘惑)에 빠지지 않게 하시고

         And lead us not into temptation,

 

        και μη εισενεγκησ ημασ εισ

               πειρασμον

 

 

   "저희를 유혹(誘惑)으로 이끌지 마시고"

    라는 뜻이다. 

 

  유혹(誘惑 Temptation)은

   πειρασμον (peirasmon)의

 

    번역어(飜譯語)이다.

 

    이 사바 세계(娑婆世界 Sabha)

    곧 인토(忍土)에 윤회(輪廻)하는 사람들은

    대부분 유혹(誘惑 Temptation)으로

    이끌려가는 성향(性向)이있다.

 

    이 땅에 태어나는 영혼(靈魂)들은

    대부분이 부정적(否定的)인 업장(業章),

    곧 죄업(罪業 Karma Sin)을

    많이 지니고 있기 때문에

 

    진리(眞理)로 이끌려가기 보다는

    유혹(誘惑 Temptation)으로

    이끌려가는 경향(傾向)이 있다.

 

    자신(自身)의 본성(本性)을

    그대로 따르면

 

    선(善)보다는 악(惡)으로 끌려가고

    이타행(利他行)보다는

    이기심(利己心)으로 끌려가고

    밝음(明)보다는 어두움(暗)으로 끌려가고

  

    정어(正語 바른말)보다는

    악구(惡口 나쁜말)로 끌려가는

    경향(傾向)이 강(强)하다.

 

    즉 유혹(誘惑 Temptation)으로

    끌려가는 경향(傾向)이 강(强)하다.

 

    유혹(誘惑 Temptation)은

   '꾈 유, 미혹(迷惑)할 혹'으로

    잘못되고 미혹(迷惑)한 길로

    꾀어 이끌어가는 것이다. 

 

  이 현상계(現象界)에서

    가장 미혹(迷惑)하고 잘못된 존재(存在)는  

   '마라(魔羅 Mara)' 곧 '사탄(Satan)'이다.

 

    창조주(創造主)께서 지으신

    우주 만물(宇宙萬物)을

 

    자신(自身)의

    소유(所有 Possession)로

    대 착각(大錯覺)하고

 

    끊임없이 자신(自身)의 영역(領域)인

    어둠의 세계(世界)로 유혹(誘惑)해 가려고

    온갖 술수(術數)를 다 쓰는

    존재(存在)이기 때문이다.

 

   '마라(魔羅 Mara)' 곧 '사탄(Satan)'은

    이 현상계(現象界)에 편재(遍在)하는

    부정적(否定的)인 의식(意識) 곧  

    부정적(否定的)인 집단 의식(集團意識)의

    총체(總體)이기도 하다.

 

     이는 영원한 밝음이신

     창조주(創造主) 하느님과

 

     대적(對敵)하는 의식체(意識體)로

     끊임없이 영혼(靈魂)을 미혹(迷惑)시켜

     어둠의 세계(世界)로 이끌어 가려한다.

 

     이 마수(魔手)에서 벗어나는 것이

     또한 수도(修道)의 핵심(核心)이다.

 

  註 : '마라(魔羅)의 실체(實體)'에 관해서는

         백화도량 홈페이지

         신불경(神佛經) 36장 37장 참고.

 

    부정적(否定的)인 생각...

    교만(驕慢 arrogance),

    질투(嫉妬 jealousy),

    이기심(利己心 egoism)...등등이

    마음 속에 자리잡으면  

 

    마라(魔羅 Mara), 곧 사탄(Satan)은

    그것을 거점(據點)으로 하여

    영혼(靈魂 soul)을 점차

    장악(掌握)하게 되고

    꼭두각시처럼 조종(操縱)하게 된다.

 

    따라서 이 지상(地上)에서

    마라(魔羅 Mara)의 마수(魔手)로부터

    완전(完全)히 자유(自由)로운 영혼(靈魂)은

    극(極)히 드물다.

 

  이 마수(魔手)로부터

    완전(完全)히 벗어나는 것이

    곧 해탈(解脫 skt. Vimoksa)이요,

    구원(救援 Salvation)이기 때문이다.

 

    사실 수도(修道)는

    마라(魔羅) 곧 사탄(Satan)과의 싸움이며  

    자신 속에 있는 악(惡)과의 싸움이다.

 

    여기서 완전(完全)히 승리(勝利)하는 것을 

   '이기는 자' 곧 '승리자(勝利者)'라 한다.

 

   성경(聖經 Bible)

     요한 계시록(啓示錄 Revelation)에

 

     이기는 자는

     이와 같이 흰 옷을 입을 것이요. 

 

                         계시록 3장 5절

 

     He who overcomes will, like them,

     be dressed in white.

 

                          Revelation 3 : 5

 

     이기는 자는

     내 하느님의 성전(聖殿)에

     기둥이 되게 하리니

     그는 결코 다시는 나가지 않으리라. 

 

                            계시록 3장 12절

 

     He who overcomes I will make a pillar

     in the Temple of My God.

     Never again will he leave it.

 

                   Revelation 3 : 12

 

 

    '다시는 나가지 않으리라'는 것은

 

     삼계(三界)를 초월(超越)한

    '하느님의 나라(The Kingdom of God)'에

     영원(永遠)히 살게 됨을 뜻하며,

     현상계(現象界)에

     윤회(輪廻)하지 않는다는 뜻이다.

 

     지금으로부터 450여년 전(前)

     조선(朝鮮)의

     위대(偉大)한 예언자(豫言者) 

     격암 남사고(格菴 南師古)는

    '이기는자, 승리자(勝利者)들이 이루는 땅,

     곧 세계(世界)를

    '십승지(十勝地)'라 예언(豫言)하였다.  

 

  註 : 격암유록(格菴遺錄)

        제 33장 '십승가(十勝歌)' 등 참고(參考).

      '십승지(十勝地)'는

       '완전(完全)한 승리(勝利)의 땅' 이란 뜻이다.

       '십(十)'은 주역(周易)의 이치(理致)로

        완전수(完全數)임.

 

     마라(魔羅) 곧 사탄(Satan)의

     유혹(誘惑 Temptation)에 빠지지 않을 때

 

     구원(救援 Salvation),

     곧 해탈(解脫 skt. Vimoksa)의 길로

     나아가게 된다.

 

     그러므로 창조주(創造主) 하느님께

     유혹(誘惑)에 빠지지 않게 해주시도록

     열심히 기도(祈禱)해야 한다.

 

 

 

          성경(聖經 Bible)의 말씀

 

    네가 만일 마음을 잘못 먹었다면,

    죄(罪)가 네 문(門) 앞에 도사리고 앉아

    너를 노릴 것이다.

 

    그러므로

    너는 그 죄(罪)에 굴레를 씌워야 한다.

 

                             창세기 4 : 7

 

    But if you do not do what is right,

    sin is crouching at your door;

    it desires to have you,

    but you must master it.

 

                          Genesis 4 : 7

 

       예수님의 가르침

 

     사람을 죄(罪) 짓게 하는

     이 세상(世上)은

     참으로 불행(不幸)하다.

 

     이 세상(世上)에

     죄악(罪惡)의 유혹(誘惑)은

     있게 마련이지만

     남을 죄(罪)짓게 하는 사람은

     참으로 불행(不幸)하도다.

 

                마태 18 : 7

                마르코 9 : 42- 48 , 루가 17 : 1- 2

 

      Woe to the world because of

      the things that cause people to sin!

 

      Such things must come,

      but woe to the man through whom

      they come!

 

 

 이 현상계(現象界)에서

    가장 큰 유혹자(誘惑者)는

    어둠의 총체(總體)로 인격화(人格化)된

    사탄(Satan) 곧  마라(魔羅 Mara)이다.

 

 

                  악(惡)에서 구하소서.          

                but deliver us from evil.

 

        αλλα ρυσαι ημασ απο του

                  πονηρου.

 

  희랍어(希臘語) 

  το πονηροσ (to pone-ros)는

 

  '악(惡 Evil)' 또는

  '죄(罪 Guilt)'를 뜻한다.

 

   본문(本文)에 쓰인

  του πονηρου (tou pone-rou)는

  

    이 글자의 활용형(活用形)이다.

 

    악(Evil)의 총체(總體)는

    곧 사탄(Satan), 마라(魔羅 Mara)이다.

 

    사탄(Satan, the Devil)을

    'The Evil One'

    즉 '대 악자(大惡者)'라

    하는 것은 '악(Evil)의 총체(總體)'이기

   때문이다. 

 

    악(惡 Evil)이 무엇인지

    죄(罪 Sin)가 무엇인지,

 

  지금까지 밝힌 데가 없으므로

    본 도량(白華道場,하느님 도량)에서는

   '108 참회(懺悔), '수도송(修道頌)' 등을

    통(通)해 자세(仔細)히 밝히고 있다.   

 

    악(惡 Evil)은 무수(無數)히 많은데,

    악(惡 Evil)의 유혹(誘惑 Temptation)도

    무수(無數)히 많은데...

 

    이런 악(惡)을 범(犯)했을 때

    죄(罪 Sin)가 된다.

 

    지은 죄(罪 Sin)는

    법신불(法身佛) 하느님 앞에서

 

    참회(懺悔 skt. Ksama)하고

    회개(悔改 Repentance)할 때

    용서(容恕)되고 사(赦)해진다.

 

    이러한 정화(淨化)를 통(通)해서

    영혼(靈魂)이 깨끗하게 되었을 때

 

    비로소 영혼(靈魂)은

    죄(罪) 사(赦)함의 흰옷(白衣)을

    입게 된다.

 

    인생(人生)의

    본질적(本質的)이고

    궁극적(窮極的)인 목적(目的)은

    죄(罪) 사(赦)함을 통(通)해서

 

    구원(救援 Salvation)과

    해탈(解脫 skt. Vimoksa)의

    죄(罪) 사(赦)함의 흰옷(白衣)을

    입는데 있다.

 

    그리스도교(Christ 敎)에서는

    예수님(Jesus Christ)의

    대속(代贖)을 통(通)해서

    죄(罪) 사(赦)함의 흰옷(白衣)을

    입게 된다.

 

    각자(各者)의 영혼(靈魂) 속에

    죄(罪 Sin)가 없는 민족(民族)이

    진정(眞情)한 흰옷(白衣)의

    백의 민족(白衣民族)이 되리라.

 

    법신불(法身佛) 하느님께

    간구(懇求)하며

    참회(懺悔 skt. Ksama)하고

    회개(悔改 Repentance)할 때

 

    죄업 소멸(罪業消滅)이 이루어지며

    깨달음의 빛(The Enlightened Light)인

    정묘(精妙)한  

    불광(佛光 Buddha Light)을 통(通)해서

    업장 소멸(業障消滅)이 이루어진다.

 

    흰옷(白衣) 입은 영혼(靈魂 soul)들은

    이렇게 변화(變化 Transformation)된

    영혼(靈魂)들을 상징(象徵)한다.