top  
0

 

희랍어 주 기도문
(希臘語 主祈禱文)

 


         주 기도문 The Lord's  Prayer     

                        3

       희랍어 원문(希臘語原文)

          The Greek Lord's Prayer       

 

     Πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ,

     αγιασθητω το  ονομα σου,

     ελθετω η βασιλεια σου,

     γενηθητω το θελημα σου,

     ωσ εν ουρανω και επι γησ.

 

    Τον αρτον ημων τον επιουσιον

     δοσ ημιν σημερον.

     και αφεσ ημιν τα οφειληματα

     ημων,

     ωσ και ημεισ αφηκαμεν τοισ

     οφειλεταισ ημων.

     και μη εισενεγκησ ημασ εισ

     πειρασμον,

     αλλα ρυσαι ημασ απο του

     πονηρου.

 

     οτι σου εστιν η βασιλεια

     και η δυναμισ και η δοξα

     εισ τουσ αιωνασ. αμην.

 

                법 문 (法門) 

        The Gate of Dharma Preaching

 

 

         예수님의 가르침

 

   무엇을 먹을까, 무엇을 마실까,

   또 무엇을 입을까 하고 걱정하지 말아라.

   이런 것들은 모두 이방인(異邦人)들이

   찾는 것이니라.

 

   하늘에 계신 너희 아버지께서는

   이 모든 것들이 너희에게 있어야 할 줄을

   잘 알고 계신다.

 

   너희는 먼저

   하느님 나라와 그 의(義)를 구(求)하여라.

   그러면 이 모든 것들도

   곁들여 받게 될 것이다.

 

   그러므로 내일 일은 걱정하지 말아라.

   내일 걱정은 내일에 맡겨라.

   하루의 괴로움은

   그날에 겪는 것만으로 족(足)하니라.

 

                         마태 6 : 31-34 

                         루가 12 : 22 - 34 

 

       So do not worry, saying,

      'What shall we eat ? or

       What shall we drink ? or

       What shall we wear ?

 

       For the pagans run after all

       these things,

       and your Havenly Father knows that

       you need them.

 

       But seek first His Kingdom

       and His Righteousness, 

       and all these things will be given

       to you as well. 

 

       Therefore do not worry about

       tomorrow, for tomorrow will worry

       about itself.

       Each day has enough trouble

       of its own.

 

                       Matthew 6 : 31-34

 

     "하루의 괴로움은

      그 날에 겪는 것만으로 족(足)하니라"에서

     "하루의 괴로움"은

 

   불교(佛敎)에서 말하는

     "사바 세계(娑婆世界 Sabha)" 곧

     "인토(忍土 ; 참아야 하는 세계)"를

      의미(意味)한다.

 

      이 세상(世上)

      곧 인간계(人間界)는

 

      지옥(地獄 Naraka)에서 올라온

      중생(衆生 Sattva),

      천상계(人間界)에서 내려온 중생(衆生),

 

      축생계(畜生界)에서

      윤회(輪廻)한 중생(衆生) 등등

      온갖 종류(種類)의 중생(衆生)들이

      모두 모여 윤회(輪廻)하기 때문에

 

      겉모습은 비슷하여도

      영혼(靈魂 soul)의 모습들은

      천차 만별(千差萬別)이다.

 

      따라서

      서로 용서(容恕)하고

      참아야만 살아가는 세계(世界)

      곧 인토(忍土)이다.

 

      하지만

      이러한 악조건(惡條件) 때문에

      삼계 윤회세계(三界輪廻世界)에서

 

   註 :기적(奇蹟)의 여정(旅程) <13> 에

         지옥(地獄) 및 천상계(天上界)의

         삼계 윤회세계(三界輪廻世界)가 나와 있음.

 

      이 세상(世上)은

      수행(修行)하기 가장 좋은 곳이라고

      석가 부처님(釋迦佛)은

      공언(公言)하셨다.  

 

 

      피조물(被造物)인

      인간(人間)이나

      우주(宇宙) 삼라 만상(森羅萬象)은

 

      창조(創造)의 근원(根源)이신

      창조주(創造主) 하느님께

      전적(全的)으로

      생명(生命)을 의지(依支)하면서 

      살아간다. 

 

      그러므로

     "일용(日用)할 양식(糧食)"

      our daily bread

 

      인간(人間)의 생존(生存)에 필요(必要)한

      영적(靈的), 육적(肉的)인

      생명(生命)의 양식(糧食)을 의미한다.

 

 

 

                  저희에게 잘못한 이를

              저희가 용서(容恕)하오니

          저희 죄(罪)를 용서(容恕)하시고

 

              Forgive us our sins

           as we forgive those who sin

                      against us.

 

     και αφεσ ημιν τα οφειληματα

     ημων,

     ωσ και ημεισ αφηκαμεν τοισ

     οφειλεταισ ημων.

 

 

      이 문장(文章)의

      희랍어 원문(希臘語 原文)은

      직역(直譯)하면

 

      저희들에게 빚진 자(者)들을 

      저희가 용서(容恕)하였듯이

      저희들의 빚진 것을

      저희들에게  용서(容恕)해 주소서.

 

      라는 뜻이 된다.

 

      1611년 영국(英國)에서 번역(飜譯)한

      The King James Version 에는

      이 문장(文章)을

 

      And forgive us our debts,

      as we forgive our debtors.

 

      로 번역(飜譯)하였다.

      곧 '용서(容恕)하듯이'

     'as we forgive' 로 번역(飜譯)하여

      현재형(現在形)으로 썼으나

 

      희랍어 원문(希臘語 原文)

 

    ωσ και ημεισ αφηκαμεν

 

      hous kai he-meis afe-kamen 은

 

      직역(直譯)하면

     '저희들이 용서(容恕)하였듯이'라는

      과거형(過去形)이 된다.

 

      여기서 αφηκαμεν    

     '용서(容恕)하다'는

      희랍어(希臘語) αφιημι

    afie-mi 의

      부정 과거형(不定過去形 aorist)인  
      
αφηκα 
afe-ka의 활용형(活用形)이다.

 

      즉 사람들이 먼저

      용서(容恕)했을 때,

 

      창조주(創造主)

      하느님의 용서(容恕)가

      있게 된다는 뜻이다.

 

     '용서(容恕)해 주소서'는

    αφεσ afes 의 번역(飜譯)으로

 

      명령형(命令形)에 해당(該當)하며,

      간곡(懇曲)히 청(請)하는 것이다.

 

 

      인간(人間)은 근원적(根源的)으로

      창조주(創造主) 하느님께

      빚지며 살아간다.

 

      생각하고(思) 말하고(言) 움직이는(行)

      모든 것이

 

      창조주(創造主)  하느님께서

      힘(力)과 생명(生命)을

      제공해 주시지 않으면

      불가능(不可能)하다.

 

      창조주(創造主) 하느님께서

      음식(飮食)을 창조(創造)하지 않았다면

      인간(人間)은 생존(生存)조차

      불가능(不可能)하다.

 

      육신(肉身 physical body)도

      영혼(靈魂 soul)도

      창조주(創造主) 하느님께서

      창조(創造)하신 것이므로

 

      인간(人間)이나 만물(萬物)은

      창조주(創造主) 하느님께

      한없이 빚지며 살아가는

      존재(存在)들이다.

 

      인간(人間)은 또한

      이웃 사람이나

      부모(父母)나 가족(家族)에게도

      한없이 빚지고 살아간다.

 

      이들의 도움이 없이는

      생존(生存)이 또한 불가능하다.

 

      내가 주위(周圍)나 사회(社會)에

      빚지고 살아가듯이

      남도 나에게 빚지고 살아간다.

 

 

    나에게 빚진 자들을

      용서(容恕)해 주는 것,

 

      나에게 잘못한 이들을

      용서(容恕)해 주는 것이

      완전히 이루어질 때,

 

      창조주(創造主) 하느님은

      우리의 빚도 탕감(蕩減)해 주신다.

 

    이 위대(偉大)한 진리(眞理)는

      공자(孔子)님의 인간 완성(人間完成)

      곧 인격 수양(人格修養)에도

      핵심(核心)이 되는 덕목(德目)이었다.

 

 

      자식(子息)이 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      친구(親舊)가 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      아내가 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      남편이 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      부모(父母)가 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      며느리가 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      시어머니가 나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 주고

 

      또한 무수(無數)한 사람들이

      나에게 빚진 것

      곧 범(犯)한 잘못을 용서(容恕)해 줄 때

 

 

     천국문(天國門)

        The Gate of Heaven 은 열리고

 

        지옥문(地獄門)

        The Gate of Hell 은 닫히리라.

 

 

    하지만 아무리

      내가 용서(容恕)한다 할지라도

 

      상대방(相對方)의 죄(罪)는

      상대방(相對方) 스스로가

      참회(懺悔)하고                          

      회개(悔改)하지 않는 한        

 

   그 스스로

      지옥 과보(地獄果報) 등을

      받게 된다.

 

      또한 악인(惡人)의 뜻을

      무조건(無條件) 따르는 것은

 

      자신(自身)의 영혼(靈魂 soul)을

      어둠의 세력(勢力)인 마귀(魔鬼 魔羅)

      곧  사탄(Satan)에게

      바치는 것과 같으므로

 

    진정(眞情)한 수도자(修道者)는

      지혜(智慧)롭게 처신(處身)해야 한다. 

 

 

                예수님의 가르침

 

     너희가 남의 잘못을 용서(容恕)하면

     하늘에 계신 아버지께서도

     너희를 용서(容恕)하실 것이다.

 

     그러나

     너희가 남의 잘못을

     용서(容恕)하지 않으면

 

     아버지께서도

     너희 죄(罪)를 용서(容恕)하지

     않을 것이다.

 

               마태 6 : 14 - 15

 

    For if you forgive men when they sin

    against you, your Heavenly Father

    will also forgive you. 

 

    But if you do not forgive men their sins,

    your Father will not forgive your sins.

 

                      Matthew 6 : 14- 15

 

 

 

            무자비(無慈悲)한 종의 비유

   The Parable of the Unmerciful Servant

 

      "이러므로 하늘 나라는

       그 종들과 회계(會計)하려 하던

       어떤 임금과 같으니......

 

                마태 18 : 24 - 34

                         ......

                        

 

      너희가 진심(眞心)으로

      형제(兄弟)들을 용서(容恕)하지 않으면

      하늘에 계신 아버지께서도

      너희에게 이같이 하실 것이다."

 

              마태 18 : 23 - 35

 

 

   "Therefore, the Kingdom of Heaven

     is like a king who wanted to settle

     accounts with his servants.

                          ......

 

                 Matthew 18 : 24 - 34

                          ......

 

    This is how My Heavenly Father will treat

    each of you unless you forgive

    your brother from your heart."

 

               Matthew 18 : 23 - 35

 

 

   "조심하여라.

    네 형제(兄弟)가 잘못을 저지르거든 꾸짖고

    뉘우치거든 용서(容恕)해 주어라.

 

    그가 너에게

    하루 일곱 번이나 잘못을 저지른다 해도

    그 때마다 너에게 와서

    잘못했다고 하면 용서(容恕)해 주어라."

 

                 루가 17 : 3 - 4  마르코 9 : 42

                 마태 18 : 6 - 7, 21 - 22

 

    So watch yourselves.

    If your brother sins, rebuke him,

    and if he repents, forgive him.

 

    If he sins against you seven times

    in a day,

    and seven times comes back to you

    and says, 'I repent,' 'forgive him.'

 

                             Luke 17 : 3 - 4

 

 

            공자(孔子)님의 가르침

 

    공자(孔子)님은

    논어(論語)에서의 용서(容恕)에 관(關)해

    다음과 같이 가르치신다.

 

    子曰 參乎아

    자왈 삼호

 

    吾道는  一以貫之니라.

    오도     일이관지

 

    曾子曰 唯니이다.

    증자왈 유

 

    子出커늘 門人이 問曰何謂也오.

    자출      문인    문왈하위야

 

    曾子曰 夫子之道는

    증자왈 부자지도

 

    忠恕而已矣니라.

    충서이이의

 

    공자(孔子)께서 이르시기를

   "증삼(曾參 ,參은  제자인 曾子의 이름)아,

    나의 도(道)는 하나로써 꿰뚫느니라."

 

    증자(曾子)가 대답하기를

   "예(唯)" 하니라.

 

    공자(孔子)께서 나가시거늘

     제자(門人)들이 묻기를

    "무엇을 일컬음입니까?" 하니라.

 

    증자(曾子)가 대답하기를

   "선생님(夫子)의 도(道)는

   '충서(忠恕)'일 따름이니라.

 

 

   '충'(忠 :정성을 다할 충)은

    다른 사람에게

    정성(精誠)을 다하는 것이고

 

   '서'(恕 :용서할 서)는

    자신(自身)의 마음을 미루어(易地思之)

    다른 사람을 용서(容恕)해 주는 것이다.

 

                      論語 券四 里仁 篇

 

 

'충'(忠)은

    공자(孔子)님의 시대(時代)에는

    사람들에게 정성(精誠)을 다한다는 뜻으로

    주(主)로 쓰였는데,

    후대(後代)로 내려오면서

    임금이나 윗사람에게만

    충성(忠誠)한다는 뜻으로

    의미(意味)가 축소(縮小)되어 

    쓰이게 되었다.

 

 

   子貢이 問曰 有一言而

      자공   문왈 유일언이

 

      可以終身行之者乎 니잇까?

      가이종신행지자호

 

      子曰 其恕乎 인져.

      자왈 기서호

 

      己所不欲을 勿施於仁 이니라.

      기소불욕    물시어인

 

              論語 券 十五 衛靈公 編

 

 

     자공(子貢 :제자)이 물어 이르기를

    "한 말씀으로써

     가히 몸을 마치도록(終身)

     행(行)할 것이 있습니까?" 하니

 

     공자(孔子)께서 이르시기를

    "그것은 용서(容恕)인져!

     자기가 하고자 하지 않는 것을

     다른 사람들에게 베풀지 말지니라"

     하시니라.

 

 

  공자(孔子)께서는

    사서(四書)의 하나인 논어(論語)에서

    註 : 四書는 論語, 大學, 中庸, 孟子

 

    이와 같이 두 번씩

   '용서(容恕)의 중요성(重要性)'을

    가르치셨다.

 

 

   "저희 죄(罪)(our sins)"에서

   "죄(罪 Sins)"에 관(關)해서는

  

  본(本) 도량(道場)

    '백화도량, 하느님 도량'의 

 

    "백팔 참회(百八懺悔)"

    "수도송(修道頌)"에서

 

     자세(仔細)히 밝히고 있으므로

     참고(參考)하기 바람.