top  
0

희랍어 주 기도문
(希臘語 主祈禱文)


         주 기도문 The Lord's  Prayer     

                        2

       희랍어 원문(希臘語原文)

          The Greek Lord's Prayer       

 

     Πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ,

     αγιασθητω το  ονομα σου,

     ελθετω η βασιλεια σου,

     γενηθητω το θελημα σου,

     ωσ εν ουρανω και επι γησ.

 

    Τον αρτον ημων τον επιουσιον

     δοσ ημιν σημερον.

     και αφεσ ημιν τα οφειληματα

     ημων,

     ωσ και ημεισ αφηκαμεν τοισ

     οφειλεταισ ημων.

     και μη εισενεγκησ ημασ εισ

     πειρασμον,

     αλλα ρυσαι ημασ απο του

     πονηρου.

 

     οτι σου εστιν η βασιλεια

     και η δυναμισ και η δοξα

     εισ τουσ αιωνασ. αμην.

 

  주 기도문(主祈禱文) 
 

  법 문 (法門) 

The Gate of Dharma Preaching

 

아버지의 뜻이 하늘에서와 같이

땅에서도 이루어지소서!

Your Will be done on earth as in Heaven.

 

γενηθητω το θελημα σου,

ωσ εν ουρανω και επι γησ.

 

 

    '아버지의 뜻'은

     희랍어 원어(希臘語 原語)로는

 

     το θελημα σου to thele-ma sou 로

 

     직역(直譯)하면 '당신의 뜻'이 된다.

 

    '당신의 뜻'은

     창조주(創造主) 하느님의 뜻이다.

 

     우주 만물(宇宙萬物)을

     창조(創造)하신

     창조주(創造主)는

 

     우주 만물(宇宙萬物)이

     창조(創造)되기

     전(前)에도 계셨고

 

     우주 만물(宇宙萬物)이

     소멸(消滅)된 후(後)에도

     계시는 분이시므로

 

     성경(聖經 Bible)에서

    "나는 알파요, 오메가"라

     하셨다.

 

 註 : 하느님이 가라사대

       나는 알파와 오메가라.

 

       Εγω ειμι το Αλφα και το Ω,

       λεγει κυριοσ ο θεοσ,

 

       지금도 있고 전(前)에도 있었고

       장차 올 자(者)요 전능(全能)한 자(者)라

       하시더라.

 

       ο ων και ο ην και ο ερχομενοσ,

       ο παντοκρατωρ.

 

                             요한 계시록 1장 8절 

 

    

  피조물(被造物)인 우주 만물(宇宙萬物)은

     창조(創造)될 때도

     하느님의 뜻(攝理 God's Will)에 따라

     창조(創造)되었고

 

   파괴(破壞)되어 소멸(消滅)될 때도

     하느님의 뜻(攝理 God's Will)에 따라

     소멸(消滅)된다.

 

   별들의 생성 소멸(生成消滅)도

     창조주(創造主)의

     뜻(攝理 God's Will)에 따라

     이루어지는 것이다.  

 

     우주 만물(宇宙萬物)을

     당신이 창조(創造)하셨기에

     항상 관심(關心)을 가지고 계시며

 

   필요(必要)에 따라서는

     예수님(Jesus Christ),

     공자님(孔子),

     석가부처님(釋迦佛) 같은

 

     위대(偉大)한

     메시아(Messiah)를 보내셔서

     지구 인간(地球人間)들을

     도와주시고 보살펴주신다.

 

     우리 개개인(個個人)의

     영혼(靈魂 soul)을 창조(創造)하셨기에

 

     우리 개개인(個個人)에게

     지대(至大)한 관심(關心)을 갖고 계시며

     당신의 자녀(子女)들인 우리가

 

     선(善)을 행(行)하고 악(惡)을 멀리하며

     진리(眞理 Truth)를 구(求)하여

     어둠에서 방황(彷徨)하지 않고

 

     당신의 빛(God's Light) 속으로

     돌아오기를 간곡(懇曲)히 바라신다.

 

   진리(眞理 Truth)에 속(屬)한

     메시아(Messiah)와

     선지자(先知者 Prophet)들은

     창조주(創造主) 하느님의 이러한 뜻을

     인류(人類)에게 지금까지 전해왔다.

 

    '하늘에서와 같이'

     희랍어 원어(希臘語 原語)는     

     ωσ εν ουρανω  (hous en ouranou)로,

 

     직역(直譯)하면

    '하늘 속에서와 같이'가 된다.

 

     여기에 쓰인 ουρανω

    '하늘'의 단수형(單數形)이다.

 

   불교적(佛敎的)으로 보면

     삼계 윤회 세계(三界輪廻世界)의

     28천(二十八天)을

    '하나의 하늘'로 본 것이다.

 

     이는 우주 만물(宇宙萬物)

     삼계 윤회 세계(三界輪廻世界)를

     하나의 전체적(全體的)인 덩어리로서

     파악(把握)하는 것이다.

 

     이를 불교(佛敎)에서는

    '일합상(一合相)'이라 한다.

 

     불교(佛敎)에서는

     삼계 윤회 세계(三界輪廻世界)를

     삼천대천 세계(三千大千世界)라 한다.

 

     이는 지구(地球)를 중심(中心)으로 한

     해와 달의 세계(世界)를

     십억 개(十億個) 합(合)친 세계(世界)이다.

 

     이 삼천 대천 세계(三千大千世界)가

     곧 '일합상(一合相)'이라고 하였다. 

 

 

            金剛般若波羅蜜多經  

               금강반야바라밀다경

 

                 第三十章   一合理相分

 

       世尊 이시여!

       세 존 

 

       如來所說    三千大千世界 는

       여 래 소 설    삼 천 대 천 세 계

 

       卽 非世界 이니, 是名世界 이니다.

       즉 비 세 계           시 명 세 계

 

       何以故 하면   若世界  實有者 면

        하 이 고          약 세 계  실 유 자

 

       卽是一合相 이지만

        즉 시 일 합 상

 

       如來說  一合相 은  卽非一合相 이니

        여 래 설  일 합 상       즉 비 일 합 상

 

       是名一合相 이니다.

        시 명 일 합 상        

 

       수보리(須菩提 Subhuti 

       석가 부처님 제자)가 여쭙기를

 

       세존(世尊)이시여!

       부처님께서 말씀하신바

       삼천 대천 세계(三千大千世界)는

       곧 세계(世界)가 아님이니,

       이는 이름이 세계(世界)이니다.

 

       무슨 까닭인가 하면

       만약에 세계(世界)가

       실제로 존재(存在 有)하는 것이라면

       곧 이는 '일합상(一合相)'이지만,

 

       부처님(佛)께서

      '일합상(一合相)'이라 말씀하심은

       곧 '일합상(一合相)'이 아님이니,

       이는 이름이 '일합상(一合相)'이니다. 

 

       석가 부처님(釋迦佛)의

       10대 제자(十大弟子) 가운데 한분이신

      '해공 제일(解空第一)'의

       수보리(須菩提 Subhuti) 장로(長老)가

       석가 부처님(釋迦佛)께 아뢴 말씀이다. 

 

   註 :  장로(長老 skt. Ayusmant)는

          본래 나이가 많고 지혜(智慧)와 덕(德)이

          뛰어난 부처님의 제자(弟子)들을 일컬음.

 

 

     주 기도문(主祈禱文)의 앞부분에서는

    '하늘'을 복수(複數)인

     τοισ ουρανοισ 로 쓰고

 

     여기서는 단수(單數)인

     ουρανω 로 쓴 것은

 

     이와 같은

    '일합상(一合相)'의 이치(理致)에

     부합(符合)하기 때문이다.

 

      εν en 은 영어(英語)의 in 또는 within 에

      해당(該當)하는 것으로

     '속(中)'이라는 뜻이다.

     '만유(萬有)에 내재(內在)하는 천국(天國)'

      을 의미(意味)한다.

 

      여기서 '하늘 ουρανω'

      창조주(創造主) 하느님의 뜻이

      잘 이루어지는 곳이다.

 

       불교적(佛敎的)으로 설명(說明)하면

      '아미타불(阿彌陀佛

       Amitabha, Amitayus Buddha)의

       극락 세계(極樂世界

       Sukhavati Loka-dhatuh)'와

       같은 곳이다.

 

      '하늘(天)'에서는

       창조주(創造主)의 뜻이 잘 이루어지지만, 

       땅(地)에서는 잘 이루어지지 않는다.

 

       이 땅은 불교(佛敎)에서 말하는

      '사바 세계(娑婆世界 Sabha 忍土)'이며

      '예토(穢土 더러울 예,국토 토)'이다.

 

       이는 인간(人間)들의 죄악(罪惡)으로

       오염(汚染)되고 더럽혀졌기 때문이다.

 

       이 죄악(罪惡)이 용서(容恕)되고

       녹아지고 사라질 때

 

       지상(地上)에서

      "새로운 하늘과 새 땅

       A New Heaven and A New Earth" 의

      "새 예루살렘 The New Jerusalem "

                    

                     성경 요한 계시록 21장

 

    곧 미륵 부처님

          (彌勒佛 Maitreya Buddha)의

      "용화 세계(龍華世界)"가 이루어진다.

 

       이 길은

       참회(懺悔 skt. Ksama)와

       회개(悔改 Repentance) 및

       불광(佛光 Buddha Light)을 통한

       죄(罪 Sin,Original Sin)의

       소멸(消滅)이다.

 

 

                새 하늘과 새 땅

       A New Heaven and A New Earth

 

      "자, 내가 곧 가겠다.

       이 책에 기록된

       예언의 말씀을 지키는 사람은

       행복(幸福)하니라.            

 

                요한 묵시록 22 : 7

 

   "Behold, I am coming soon!

    Blessed is he who keeps the words

    of prophecy in this book.

 

                 Revelation  22 : 7

 

 

   "그 때가 가까왔으니

    이 책(요한 묵시록)에 기록된

    예언의 말씀을 봉(封)하지 말아라.

 

    불의(不義)를 행하는 자는

    불의(不義)를 행하도록 내버려 두고

    더러운 자는 그냥 더러운 채로

    내버려 두어라.

 

    올바른 사람은

    올바른 일을 하게 하고

    거룩한 사람은

    그대로 거룩한 사람이 되게 하여라.

 

   "자, 내가 곧 가겠다.

    나는 너희 각 사람에게

    자기 행적(行蹟)대로

    갚아 주기 위해서 상(賞)을 가지고 가겠다. 

 

    나는 알파와 오메가,

    곧 처음과 마지막이며

    시작(始作)과 끝이니라.

 

            요한 묵시록 22 : 10 - 13

 

   "Do not seal up the words

    of the prophecy of this book,

    because the Time is near. 

 

    Let him who does wrong

    continue to do wrong;

    let him who is vile

    continue to be vile;

    let him who does right 

 

    continue to do right;

   and let him who is holy

    continue to be holy.

 

    Behold, I am coming soon!

    My reward is with Me,

    and I will give to everyone

    according to what he has done. 

 

    I am the Alpha(Α) and  the Omega(Ω),

    the First and the Last,

    the Beginning and the End."

 

          Revelation  22 : 10 - 13

 

   "자기 행적(行蹟)대로

    according to what he has done   

    갚아 준다 reward "는 것은

 

  불교(佛敎)에서 가르치는

    "인과 응보(因果應報)"

     법칙(法則)이다.

 

 

    생명(生命)의 나무를 차지할

    권세(權勢)를 얻고

    성문(城門)으로 그 도성(都城)에 들어가려고

    자기 두루마기를 깨끗이 빠는 사람은

    행복(幸福)하도다.

 

    개(犬)들과 마술장이들과

    음란(淫亂)한 자들과

    살인자(殺人者)들과

 

    우상 숭배자(偶像崇拜者)들과

    거짓을 사랑하고 일삼는 자들은

    다 문(門) 밖에 남아있게 되리라.

 

        요한 묵시록 22 : 14 - 15

 

    Blessed are those

    who wash their robes,

    that they may have the right

    to the Tree of Life 

    and may go through the Gates 

    into the City. 

 

    Outside are the dogs,

    those who practice magic arts, 

    the sexually immoral, the murderers, 

    the idolaters and everyone who loves 

    and practices falsehood. 

 

           Revelation  22 : 14 - 15

 

   

   "하늘(Heaven)"

      본체(本體)의 세계(世界)를

      상징(象徵)하고

 

     "땅(Earth)"

      작용(作用)의 세계(世界)를

      상징(象徵)한다.

 

    불교(佛敎)에서는

    체(), 상(), 용()의 "삼대(三大)"로서

    사물(事物)을 통찰(洞察)하는데 

    본체(本 )와 형상(形 ), 작용(作 )을 

    의미(意味)한다.  

 

 

                    오늘 저희에게

             일용(日用)할 양식을 주시고

          Give us today our daily bread.

 

  Τον αρτον ημων τον επιουσιον

  δοσ ημιν σημερον.'

 

  '오늘'은

   희랍어(希臘語)

   σημερον (se-meron)의 

   번역어(飜譯語)이다.

 

   오늘 하루하루가 모여 일생(一生)을

   형성(形成)한다.

 

   오늘 하루를

   어떻게 사느냐에 따라서

   한 생애(生涯)가 결정(決定)된다.

 

   지옥(地獄 Naraka)으로 가느냐

   천상계(天上界)로 가느냐,

 

   구원(救援 Salvation)과

   해탈(解脫 skt.Vimoksa)의 길로 가느냐,

 

   끝없는

   윤회(輪廻 skt.Samsara)의 길로 가느냐,

 

   선(善)하게 사느냐?

   악(惡)하게 사느냐?

 

   이 모든 것은

   오늘 하루를 어떻게 사느냐에 달린 것이다.

   오늘 하루가 쌓여서 한 생애(生涯)를

   이루기 때문이다.

 

  

   일용(日用)할 양식(糧食)

  Τον αρτον ημων τον επιουσιον 

   ton arton he-moun ton epiousion 을

 

   번역(飜譯)한 것으로

  '오늘 우리의 빵이다.'

 

   오늘 우리의 생활(生活)에 필요(必要)한 빵,

   곧 양식(糧食)이다.

 

   인간(人間)은

   육신(肉身)을 갖고 있기 때문에

   육신(肉身)을 유지(維持)하는데

   필요(必要)한 것은 빵, 곧 음식(飮食)이다.

 

   태어나서 죽을 때까지

   육신(肉身)을 지니고 있으므로

   태어나서 죽을 때까지

   이 육신(肉身)을 유지(維持)하는데 필요한

   건강(健康)과 음식(飮食)은 중요하다.

 

   그러나

   육신(肉身)을 벗는 그 날이 오면

   벗어버리고 떠나므로

   육신(肉身)은 영혼(靈魂)의 옷에 불과하다.

 

   따라서

   영혼(靈魂)을 위한 음식(飮食),

   곧 영혼(靈魂)을 성장(成長)시키고

   정화(淨化)시키고 완성(完成)시키는

   영적(靈魂)인 양식(糧食)이 필요하다.

 

   오늘 하루

   아름답고 덕(德)있는

   영혼(靈魂)을 만들어 가면

   육신(肉身)의 옷을 벗는 그날이 올 때

   빛나는 영혼(靈魂)으로

   변화(變化)가 일어날 테니까..

 

   지혜로운 사람들은

   육신(肉身)을 위해 사는 것보다

   영혼(靈魂)을 위해 오늘 하루를 사는 것이

   훨씬 더 가치(價値)있다는 것을

   깨닫게 된다.

 

   인생(人生)은 짧고

   육신(肉身)을 벗는 그날은

   점점(漸漸) 다가오기 때문이다.

 

   만년(晩年)의

   솔로몬(Solomon B.C.990~930)은

   성경 전도서(聖經 傳道書)에서

   이렇게 선포(宣布)하였다 .

 

              헛되고 헛되니

              모든 것이 헛되도다. 

 

                                전도서 1장 2절

 

      Vanity of vanities,

      vanity of vanities ; all is vanity.

 

                     Ecclesiastes 1 : 2

 

 

    내가 해(太陽) 아래서 행(行)하는

      모든 일을 본즉 다 헛되어

      바람을 잡으려는 것이로다.

 

                           전도서 1장 14절

 

       I have seen all the works

       that are done  under the sun ;

       and, behold, all is vanity and

       vexation of spirit.

 

                   Ecclesiastes 1 : 14

           from The King James Version